آردوینو Arduinoمطالب علمی

راه اندازی قطب نمای الکترونیکی سه محوره GY-271 HMC5883L با آردوینو

HMC5883 محصول Honeywell يك قطب نماي 3 محوره ديجيتال است كه ميتواند شدت ميدان مغناطيسي تا 8± گاوس را با دقت 5 ميلي گاوس اندازه گيري نمايد. توسط اين ماژول ميتوان به دقت 1 تا 2 درجه در جهت يابي و ناوبري رسيد. اين ماژول از طريق رابط I2C به میکروکنترلر متصل ميشود. ولتاژ تغذيه اين ماژول 2.16 تا 3.6 ولت ميباشد. جريان مصرفي HMC5883 تنها 100 ميكرو آمپر مي باشد.

خصوصيات:

 • ADC داخلي 12 بيتي
 • ولتاژ کار: 2.16 تا 3.6 ولت
 • برقراري ارتباط با رابط I2C
 • جريان مصرفي 100 ميكرو آمپر
 • اندازه گيري ميدان مغناطيسي تا 8± گاوس را با دقت 5 ميلي گاوس
 • قابليت دريافت اطلاعات سنسور تا 160 بار در ثانيه

كاربردها:

 • ساخت قطب نماي ديجيتال
 • استفاده در تلفن همراه و لپتاپ به عنوان قطب نما
 • ساخت سيستم ناوبري اتوماتيك
 • استفاده در سيستم جهت يابي ربات

نحوه اتصال به برد آردوینو

 • Arduino GND -> HMC5883L GND
 • Arduino 3.3V -> HMC5883L VCC
 • Arduino A4 (SDA) -> HMC5883L SDA
 • Arduino A5 (SCL) -> HMC5883L SCL

کد راه اندازی قطب نمای الکترونیکی سه محوره GY-271 HMC5883L با آردوینو

#define HMC5883_WriteAddress 0x1E // i.e 0x3C >> 1
#define HMC5883_ModeRegisterAddress 0x02
#define HMC5883_ContinuousModeCommand 0x00
#define HMC5883_DataOutputXMSBAddress 0x03
 
int regb=0x01;
int regbdata=0x40;
 
int outputData[6];
 
void setup()
{ 
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();    //Initiate the Wire library and join the I2C bus as a master
 
}
 
void loop() {
 
  int i,x,y,z;
  double angle;
 
  Wire.beginTransmission(HMC5883_WriteAddress);
  Wire.send(regb);
  Wire.send(regbdata);
  Wire.endTransmission();
 
  delay(1000);
  Wire.beginTransmission(HMC5883_WriteAddress); //Initiate a transmission with HMC5883 (Write address).
  Wire.send(HMC5883_ModeRegisterAddress);    //Place the Mode Register Address in send-buffer.
  Wire.send(HMC5883_ContinuousModeCommand);   //Place the command for Continuous operation Mode in send-buffer.
  Wire.endTransmission();            //Send the send-buffer to HMC5883 and end the I2C transmission.
  delay(100);
 
 
  Wire.beginTransmission(HMC5883_WriteAddress); //Initiate a transmission with HMC5883 (Write address).
  Wire.requestFrom(HMC5883_WriteAddress,6);   //Request 6 bytes of data from the address specified.
 
  delay(500);
 
 
  //Read the value of magnetic components X,Y and Z
 
  if(6 <= Wire.available()) // If the number of bytes available for reading be <=6.
  {
    for(i=0;i<6;i++)
    {
      outputData=Wire.receive(); //Store the data in outputData buffer
    }
  }
 
  x=outputData[0] << 8 | outputData[1]; //Combine MSB and LSB of X Data output register
  z=outputData[2] << 8 | outputData[3]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register
  y=outputData[4] << 8 | outputData[5]; //Combine MSB and LSB of Y Data output register
 
 
  angle= atan2((double)y,(double)x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees
 
  /*
 
 Refer the following application note for heading calculation.
 http://www.ssec.honeywell.com/magnetic/datasheets/lowcost.pdf 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 atan2(y, x) is the angle in radians between the positive x-axis of a plane and the point
 given by the coordinates (x, y) on it. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 
 This sketch does not utilize the magnetic component Z as tilt compensation can not be done without an Accelerometer
 
 ----------------->y
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 \/
 x 
 
 
 
   N 
 NW | NE
   | 
W----------E
   |
 SW | SE
   S
 
 */ 
 
 
  //Print the approximate direction
 
  Serial.print("You are heading ");
  if((angle < 22.5) || (angle > 337.5 ))
    Serial.print("South");
  if((angle > 22.5) && (angle < 67.5 ))
    Serial.print("South-West");
  if((angle > 67.5) && (angle < 112.5 ))
    Serial.print("West");
  if((angle > 112.5) && (angle < 157.5 ))
    Serial.print("North-West");
  if((angle > 157.5) && (angle < 202.5 ))
    Serial.print("North");
  if((angle > 202.5) && (angle < 247.5 ))
    Serial.print("NorthEast");
  if((angle > 247.5) && (angle < 292.5 ))
    Serial.print("East");
  if((angle > 292.5) && (angle < 337.5 ))
    Serial.print("SouthEast");
 
  Serial.print(": Angle between X-axis and the South direction ");
  if((0 < angle) && (angle < 180) )
  {
    angle=angle;
  }
  else
  {
    angle=360-angle;
  }
  Serial.print(angle,2);
  Serial.println(" Deg");
  delay(100);
}

شماتیک ماژول قطب نمای الکترونیکی سه محوره GY-271 HMC5883L

HMC5883L Three Axis Compass Magneticfield Module SCH

دانلود پروژه آردوینو

نوشته های مشابه

3 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا