آردوینو Arduinoمطالب علمی

راه اندازی ماژول صفحه نمایشLED ماتریسی MAX7219

یک ماتریس 8 در 8 از LEDهاست که جهت نمایش یک کاراکتر عددی یا الفبایی بسیار مناسب است و کاربردهای بسیاری، همچون ساخت انواع پنل های نمایشی الکترونیکی دارد. به علاوه، اتصال آن به برد آردوینو بسیار ساده است و تنها به 3 پین برای ارسال داده احتیاج دارد.

مشخصات:

 • ولتاژ عملیاتی: 4.7 تا 5.3 ولت دی سی
 • ولتاژ معمول: 5 ولت
 • جریان عملیاتی: 320 میلی آمپر
 • حداکثر جریان عملیاتی: 2 آمپر
 • دمای عملیاتی: 0 تا 50 درجه سانتی گراد
 • دمای معمول: 25 درجه سانتی گراد
 • اندازه: 52 در 34 میلی متر

از مزیت های این صفحه نمایشLED ماتریسی قابلیت اتصال این برد ها به یکدیگر می باشد یعنی شما با سری کردن این صفحه نمایش ها می توانید به صفحه نمایش بزرگتری دست یابید بدون اینکه نیازی به سیم اضافی برای راه اندازی داشته باشد.

نحوه اتصال صفحه نمایشLED ماتریسی MAX7219 به آردوینو

نمایش حروف انگلیسی بر روی صفحه نمایشLED ماتریسی MAX7219 توسط  آردوینو

max719scrolling-edited

برنامه اتصال صفحه نمایشLED ماتریسی MAX7219 به آردوینو

#include <MaxMatrix.h>
#include <avr/pgmspace.h>
 
 
PROGMEM prog_uchar CH[] = {
3, 8, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // space
1, 8, B01011111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // !
3, 8, B00000011, B00000000, B00000011, B00000000, B00000000, // "
5, 8, B00010100, B00111110, B00010100, B00111110, B00010100, // #
4, 8, B00100100, B01101010, B00101011, B00010010, B00000000, // $
5, 8, B01100011, B00010011, B00001000, B01100100, B01100011, // %
5, 8, B00110110, B01001001, B01010110, B00100000, B01010000, // &
1, 8, B00000011, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // '
3, 8, B00011100, B00100010, B01000001, B00000000, B00000000, // (
3, 8, B01000001, B00100010, B00011100, B00000000, B00000000, // )
5, 8, B00101000, B00011000, B00001110, B00011000, B00101000, // *
5, 8, B00001000, B00001000, B00111110, B00001000, B00001000, // +
2, 8, B10110000, B01110000, B00000000, B00000000, B00000000, // ,
4, 8, B00001000, B00001000, B00001000, B00001000, B00000000, // -
2, 8, B01100000, B01100000, B00000000, B00000000, B00000000, // .
4, 8, B01100000, B00011000, B00000110, B00000001, B00000000, // /
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // 0
3, 8, B01000010, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // 1
4, 8, B01100010, B01010001, B01001001, B01000110, B00000000, // 2
4, 8, B00100010, B01000001, B01001001, B00110110, B00000000, // 3
4, 8, B00011000, B00010100, B00010010, B01111111, B00000000, // 4
4, 8, B00100111, B01000101, B01000101, B00111001, B00000000, // 5
4, 8, B00111110, B01001001, B01001001, B00110000, B00000000, // 6
4, 8, B01100001, B00010001, B00001001, B00000111, B00000000, // 7
4, 8, B00110110, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // 8
4, 8, B00000110, B01001001, B01001001, B00111110, B00000000, // 9
2, 8, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // :
2, 8, B10000000, B01010000, B00000000, B00000000, B00000000, // ;
3, 8, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, B00000000, // <
3, 8, B00010100, B00010100, B00010100, B00000000, B00000000, // =
3, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00000000, B00000000, // >
4, 8, B00000010, B01011001, B00001001, B00000110, B00000000, // ?
5, 8, B00111110, B01001001, B01010101, B01011101, B00001110, // @
4, 8, B01111110, B00010001, B00010001, B01111110, B00000000, // A
4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B00110110, B00000000, // B
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00100010, B00000000, // C
4, 8, B01111111, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // D
4, 8, B01111111, B01001001, B01001001, B01000001, B00000000, // E
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000001, B00000000, // F
4, 8, B00111110, B01000001, B01001001, B01111010, B00000000, // G
4, 8, B01111111, B00001000, B00001000, B01111111, B00000000, // H
3, 8, B01000001, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, // I
4, 8, B00110000, B01000000, B01000001, B00111111, B00000000, // J
4, 8, B01111111, B00001000, B00010100, B01100011, B00000000, // K
4, 8, B01111111, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // L
5, 8, B01111111, B00000010, B00001100, B00000010, B01111111, // M
5, 8, B01111111, B00000100, B00001000, B00010000, B01111111, // N
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B00111110, B00000000, // O
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B00000110, B00000000, // P
4, 8, B00111110, B01000001, B01000001, B10111110, B00000000, // Q
4, 8, B01111111, B00001001, B00001001, B01110110, B00000000, // R
4, 8, B01000110, B01001001, B01001001, B00110010, B00000000, // S
5, 8, B00000001, B00000001, B01111111, B00000001, B00000001, // T
4, 8, B00111111, B01000000, B01000000, B00111111, B00000000, // U
5, 8, B00001111, B00110000, B01000000, B00110000, B00001111, // V
5, 8, B00111111, B01000000, B00111000, B01000000, B00111111, // W
5, 8, B01100011, B00010100, B00001000, B00010100, B01100011, // X
5, 8, B00000111, B00001000, B01110000, B00001000, B00000111, // Y
4, 8, B01100001, B01010001, B01001001, B01000111, B00000000, // Z
2, 8, B01111111, B01000001, B00000000, B00000000, B00000000, // [
4, 8, B00000001, B00000110, B00011000, B01100000, B00000000, // \ backslash
2, 8, B01000001, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, // ]
3, 8, B00000010, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, // hat
4, 8, B01000000, B01000000, B01000000, B01000000, B00000000, // _
2, 8, B00000001, B00000010, B00000000, B00000000, B00000000, // `
4, 8, B00100000, B01010100, B01010100, B01111000, B00000000, // a
4, 8, B01111111, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // b
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00101000, B00000000, // c
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B01111111, B00000000, // d
4, 8, B00111000, B01010100, B01010100, B00011000, B00000000, // e
3, 8, B00000100, B01111110, B00000101, B00000000, B00000000, // f
4, 8, B10011000, B10100100, B10100100, B01111000, B00000000, // g
4, 8, B01111111, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // h
3, 8, B01000100, B01111101, B01000000, B00000000, B00000000, // i
4, 8, B01000000, B10000000, B10000100, B01111101, B00000000, // j
4, 8, B01111111, B00010000, B00101000, B01000100, B00000000, // k
3, 8, B01000001, B01111111, B01000000, B00000000, B00000000, // l
5, 8, B01111100, B00000100, B01111100, B00000100, B01111000, // m
4, 8, B01111100, B00000100, B00000100, B01111000, B00000000, // n
4, 8, B00111000, B01000100, B01000100, B00111000, B00000000, // o
4, 8, B11111100, B00100100, B00100100, B00011000, B00000000, // p
4, 8, B00011000, B00100100, B00100100, B11111100, B00000000, // q
4, 8, B01111100, B00001000, B00000100, B00000100, B00000000, // r
4, 8, B01001000, B01010100, B01010100, B00100100, B00000000, // s
3, 8, B00000100, B00111111, B01000100, B00000000, B00000000, // t
4, 8, B00111100, B01000000, B01000000, B01111100, B00000000, // u
5, 8, B00011100, B00100000, B01000000, B00100000, B00011100, // v
5, 8, B00111100, B01000000, B00111100, B01000000, B00111100, // w
5, 8, B01000100, B00101000, B00010000, B00101000, B01000100, // x
4, 8, B10011100, B10100000, B10100000, B01111100, B00000000, // y
3, 8, B01100100, B01010100, B01001100, B00000000, B00000000, // z
3, 8, B00001000, B00110110, B01000001, B00000000, B00000000, // {
1, 8, B01111111, B00000000, B00000000, B00000000, B00000000, // |
3, 8, B01000001, B00110110, B00001000, B00000000, B00000000, // }
4, 8, B00001000, B00000100, B00001000, B00000100, B00000000, // ~
};
 
int data = 8;  // DIN pin of MAX7219 module
int load = 9;  // CS pin of MAX7219 module
int clock = 10; // CLK pin of MAX7219 module
 
int maxInUse = 2; //how many MAX7219 are connected
 
MaxMatrix m(data, load, clock, maxInUse); // define Library
 
byte buffer[10];
 
char string1[] = " Brainy-Bits.com   "; // Scrolling Text
 
 
void setup(){
 m.init(); // module MAX7219
 m.setIntensity(5); // LED Intensity 0-15
}
 
void loop(){
 
 byte c;
 delay(100);
 m.shiftLeft(false, true);
 printStringWithShift(string1, 100); // Send scrolling Text
 
}
 
// Put extracted character on Display
void printCharWithShift(char c, int shift_speed){
 if (c < 32) return;
 c -= 32;
 memcpy_P(buffer, CH + 7*c, 7);
 m.writeSprite(maxInUse*8, 0, buffer);
 m.setColumn(maxInUse*8 + buffer[0], 0);
 
 for (int i=0; i<buffer[0]+1; i++) 
 {
  delay(shift_speed);
  m.shiftLeft(false, false);
 }
}
 
// Extract characters from Scrolling text
void printStringWithShift(char* s, int shift_speed){
 while (*s != 0){
  printCharWithShift(*s, shift_speed);
  s++;
 }
}

ساخت ساعت با ماژول صفحه نمایشLED ماتریسیMAX7219

img_1222

ابزار مورد نیاز برای راه اندازی

شماتیک ساعت با ماژول صفحه نمایشLED ماتریسیMAX7219

sina-time-matrix

ویدیوی عملکرد ساعت با ماژول صفحه نمایشLED ماتریسی MAX7219

لینک دانلود پروژه از گیت هاب

نوشته های مشابه

6 دیدگاه

 1. سلام.وقت بخیر
  من این پروژه رو اجرا کردم و بدرستی عمل میکند.فقط مشکلی که داره اینه که جهت متن باید 90 درجه تغییر کنه ممکنه راهنمایی بفرمایید جطوری میشه این کار رو انجام داد؟(ساعت با ماژول صفحه نمایشLED ماتریسی MAX7219)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا