آردوینو Arduinoمطالب علمی

صفحه نقاشی لمسی با LCD tft 2.4 inch توسط آردوینو

666

ماژول LCD TFT رنگی 2.4 اینچ  با شفافیت زیاد دارای نورپس زمینه با 4LED سفید می باشد .ویژگی خاص این نمایشگر داشتن تاچ اسکرین مقاومتی است که می تواند لمس انگشتان شما را از هر نقطه ای برروی صفحه نمایش شناسایی کند. این شیلد قابلیت نمایش  65۰۰۰  رنگ (۱۸ بیتی) با وضوح 320*240 پیکسل را دارا می‌باشد.  چیپ های استفاده شده در این شیلد بستگی به شرکت سازنده آن میباشد . در این نمایشگر از ۸ پین برای انتقال دیتا و از ۴ پین برای کنترل LCD استفاده می‌شود. هنگامی که این شیلد بر روی آردوینو Uno قرار می‌گیرد ،پین‌‌های دیجیتال ۵ تا ۱۳ و آنالوگ ۰ تا ۳ را مورد استفاده قرار می‌دهد ، و این بدان معناست که از پین‌های دیجیتال ۲و۳ و آنالوک ۴ و ۵ می‌توان استفاده نمود. ( همچنین هنگامی که از micro SD  استفاده نشود می‌توان از پین ۱۲ نیز استفاده نمود).این شیلد را می‌توان به آردوینو‌هایی که از پردازنده mega328 استفاده می‌کنند  و همچنین آردوینو‌های سری مگا بدون هیج لحیم کاری متصل کنید متصل نمود.

Specifications:
Screen Size : 2.4 inch
Resolution : 240 x 320
LCD Color : 65k
Interface : 8080 8 data bit with 4 control bits
Touchscreen : 4 Wire Resistive Touchscreen

اتصالات:

این شیلد برای آردوینو UNO و MEGA2560 ساخته شده است و شما میتوانید با قرار دادن شیلد روی برد آردوینوی خود تمامی اتصالات را انجام دهید و نیازی به سیم کشی نداشته باشید.

66666تتتتت

توضیحات :

این پژوه با استفاده از آردیونو UNO و شیلد  lcd tft 2.4”  انجام پذیرفته است که شما میتوانید با انجام دادن این پروژه یک دفتر نقاشی کوچک درست کنید.
اصول کار این پروژه این است که شما با انتخاب رنگ مورد نیاز و فشار دادن بر روی تاچ اسکرین مقاومتی میتوانید خطوطی روی صفحه نمایش ایجاد کنید.

همچنین شما میتوانید جهت پاک کردن صفحه نمایش از کلید های پایینی روی تاچ اسکرین  استفاده کنید.

photo 2017 12 24 10 53 56

کد برنامه:

#include <SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h>

#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4

// Agar warna mudah dimengerti (Human Readable color):
#define TFT_BLACK  0x0000
#define TFT_BLUE  0x001F
#define TFT_RED   0xF800
#define TFT_GREEN  0x07E0
#define TFT_CYAN  0x07FF
#define TFT_MAGENTA 0xF81F
#define TFT_YELLOW 0xFFE0
#define TFT_WHITE  0xFFFF
#define TFT_GREY  0x5AEB

Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);

float sx = 0, sy = 1, mx = 1, my = 0, hx = -1, hy = 0;  // Saved H, M, S x & y multipliers
float sdeg = 0, mdeg = 0, hdeg = 0;
uint16_t osx = 120, osy = 120, omx = 120, omy = 120, ohx = 120, ohy = 120; // Saved H, M, S x & y coords
int16_t x0 = 0, x1 = 0, yy0 = 0, yy1 = 0, x00 = 0, yy00 = 0;
uint32_t targetTime = 0;          // for next 1 second timeout

uint16_t xpos; // x posisi jam
uint8_t conv2d(const char* p) {
 uint8_t v = 0;
 if ('0' <= *p && *p <= '9')
  v = *p - '0';
 return 10 * v + *++p - '0';
}
uint8_t hh = conv2d(__TIME__), mm = conv2d(__TIME__ + 3), ss = conv2d(__TIME__ + 6); // mengambil data waktu dari jam Compile-Upload
boolean initial = 1;
char d;
void setup(void) {
 tft.reset(); //perlu saat menggunakan lib.SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h
 tft.begin(0x9341); //perlu address ini saat menggunakan lib.SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h
 tft.setRotation(1);

 tft.setTextColor(TFT_WHITE);//warna text
 tft.fillScreen(TFT_BLACK);//warna latar

 // Draw clock face
 xpos = tft.width() / 2; // mencari titik koordinat tengah LCD
 tft.drawCircle(xpos, 120, 125, TFT_YELLOW);
 tft.fillCircle(xpos, 120, 118, TFT_BLUE); //warna lingkaran luar
 tft.fillCircle(xpos, 120, 110, TFT_BLACK); //warna jam bagian dalam
 for (int a=95; a<104; a++){
 tft.drawCircle(xpos, 120, a, TFT_WHITE);} //warna lingkaran luar II

 

 // Draw 12 lines
 for (int i = 0; i < 360; i += 30) {
  sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
  sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
  x0 = sx * 114 + xpos;
  yy0 = sy * 114 + 120;
  x1 = sx * 100 + xpos;
  yy1 = sy * 100 + 120;

  tft.drawLine(x0, yy0, x1, yy1, TFT_YELLOW);//garis penanda angka jam
 }

 // Draw 60 dots
 for (int i = 0; i < 360; i += 6) {
  sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
  sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
  x0 = sx * 102 + xpos;
  yy0 = sy * 102 + 120;
  x00 = sx * 92 + xpos;
  yy00 = sy * 92 + 120;
  // Draw minute markers
  tft.drawPixel(x0, yy0, TFT_GREEN); //titik penanda menit
  tft.drawLine(x0, yy0, x00, yy00, TFT_BLACK);//garis penanda menit
  tft.drawLine(x0+1, yy0+1, x00+1, yy00+1, TFT_BLACK);//garis penanda menit

  // Draw main quadrant dots
  if (i == 0 || i == 180) tft.fillCircle(x0, yy0, 2, TFT_WHITE); //penanda 12 dan 6
  if (i == 90 || i == 270) tft.fillCircle(x0, yy0, 2, TFT_WHITE); //penanda 3 dan 9
 }

 tft.fillCircle(xpos, 121, 3, TFT_WHITE);
 targetTime = millis() + 1000;
}

void loop() {
 if (targetTime < millis()) {
  targetTime = millis() + 1000;
  ss++;       // Advance second
  if (ss == 60) {
   ss = 0;
   mm++;      // Advance minute
   if (mm > 59) {
    mm = 0;
    hh++;     // Advance hour
    if (hh > 23) {
     hh = 0;
    }
   }
  }

  // Pre-compute hand degrees, x & y coords for a fast screen update
  sdeg = ss * 6;           // 0-59 -> 0-354
  mdeg = mm * 6 + sdeg * 0.01666667; // 0-59 -> 0-360 - includes seconds, but these increments are not used
  hdeg = hh * 30 + mdeg * 0.0833333; // 0-11 -> 0-360 - includes minutes and seconds, but these increments are not used
  hx = cos((hdeg - 90) * 0.0174532925);
  hy = sin((hdeg - 90) * 0.0174532925);
  mx = cos((mdeg - 90) * 0.0174532925);
  my = sin((mdeg - 90) * 0.0174532925);
  sx = cos((sdeg - 90) * 0.0174532925);
  sy = sin((sdeg - 90) * 0.0174532925);

  if (ss == 0 || initial) {
   initial = 0;
   // Erase hour and minute hand positions every minute
   tft.drawLine(ohx, ohy, xpos, 121, TFT_BLACK);
   ohx = hx * 62 + xpos + 1;
   ohy = hy * 62 + 121;
   tft.drawLine(omx, omy, xpos, 121, TFT_BLACK);
   omx = mx * 84 + xpos;
   omy = my * 84 + 121;
  }

  // Redraw new hand positions, hour and minute hands not erased here to avoid flicker
  tft.drawLine(osx, osy, xpos, 121, TFT_BLACK);
  osx = sx * 90 + xpos + 1;
  osy = sy * 90 + 121;
  tft.drawLine(osx, osy, xpos, 121, TFT_RED);
  tft.drawLine(ohx, ohy, xpos, 121, TFT_CYAN);
  tft.drawLine(omx, omy, xpos, 121, TFT_WHITE);
  tft.drawLine(osx, osy, xpos, 121, TFT_RED);
  tft.fillCircle(xpos, 121, 3, TFT_RED);

 tft.setCursor(xpos-40, 45);
 tft.setTextSize(2);
 tft.print("SAMSUNG");
 
 // Draw MINI clock face "SECOND"
 tft.drawCircle(xpos, 155, 20, TFT_YELLOW);
 tft.drawCircle(xpos, 155, 18, TFT_BLUE);
 tft.drawCircle(xpos, 155, 17, TFT_CYAN);
 tft.drawCircle(xpos, 155, 16, TFT_CYAN);
 tft.fillRect(xpos-10, 149,22,15,TFT_BLACK); //erase
 if(ss<10){tft.setCursor(xpos-10, 149); tft.setTextSize(2);
 tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+2, 149);}
 else{
 tft.setCursor(xpos-10, 149);}
 tft.setTextSize(2);
 tft.print(ss);
 
 // Draw MINI clock face "Minutes"
 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 20, TFT_YELLOW);
 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 18, TFT_BLUE);
 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 17, TFT_CYAN);
 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 16, TFT_CYAN);
 tft.fillRect(xpos+25, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase
 if(mm<10){tft.setCursor(xpos+25, 111); tft.setTextSize(2);
 tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+37, 111);}
 else{
 tft.setCursor(xpos+25, 111);}
 tft.println(mm);
 
 // Draw MINI clock face "Hour"
 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 20, TFT_YELLOW);
 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 18, TFT_BLUE);
 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 17, TFT_CYAN);
 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 16, TFT_CYAN);
 tft.fillRect(xpos-45, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase
 if(hh<10){tft.setCursor(xpos-45, 111); tft.setTextSize(2);
 tft.print('0'); tft.setCursor(xpos-33, 111);}
 else{
 tft.setCursor(xpos-45, 111);}
 tft.setTextSize(2);
 tft.print(hh);
 //tft.setCursor(xpos-65, 111);
 //tft.println(':');

 if (hh>=0 && hh<12) d='A'; else {d='P';}
 tft.drawRoundRect(xpos-14,72,29,21,5,TFT_CYAN);
 tft.fillRect(xpos-11, 75,23,15,TFT_BLACK); //erase
 tft.setCursor(xpos-11, 75);
 tft.setTextSize(2);
 tft.print(d);
 tft.println('M');
 }
}

کتابخانه مورد استفاده در این برنامه SPFD5408_Adafruit_TFTLCD  میباشد.

https://github.com/sadika9/TFTLCD-SPFD5408/archive/master.zip

https://github.com/JoaoLopesF/SPFD5408/archive/master.zip

جهت اضافه کردن کتابخانه در آردوینو از آموزش زیر استفاده کنید :

 

نوشته های مشابه

6 دیدگاه

 1. با سلام من این کد رو کپی کردم زدم تو برنامه آردوینو کد سریال و خلاصه همه چیز رو چک کردم اما هر کاری میکنم کد اولی رو قبول نمیکنه میگه ما همچین کدی را نداریم من الان چیکار کنم کد اولی که درباره tftهستش رو قبول نمیکنه

 2. سلام من این کدو کپی کردم زدم تو برنامه آردوینو کامپایل که کردم گفت کد اولی که مربوط به کتاب خانه است اشباهه ما اصلا همچین کدی نداریم من الان میفرمایید چه کنم مشکل از کجاست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا