آردوینو Arduinoمطالب علمی

نمایش ساعت با LCD tft 2.4 inch توسط برد آردوینو

666

ماژول LCD TFT رنگی 2.4 اینچ  با شفافیت زیاد دارای نورپس زمینه با 4LED سفید می باشد .ویژگی خاص این نمایشگر داشتن تاچ اسکرین مقاومتی است که می تواند لمس انگشتان شما را از هر نقطه ای برروی صفحه نمایش شناسایی کند. این شیلد قابلیت نمایش  65۰۰۰  رنگ (۱۸ بیتی) با وضوح 320*240 پیکسل را دارا می‌باشد.  چیپ های استفاده شده در این شیلد بستگی به شرکت سازنده آن میباشد . در این نمایشگر از ۸ پین برای انتقال دیتا و از ۴ پین برای کنترل LCD استفاده می‌شود. هنگامی که این شیلد بر روی آردوینو Uno قرار می‌گیرد ،پین‌‌های دیجیتال ۵ تا ۱۳ و آنالوگ ۰ تا ۳ را مورد استفاده قرار می‌دهد ، و این بدان معناست که از پین‌های دیجیتال ۲و۳ و آنالوک ۴ و ۵ می‌توان استفاده نمود. ( همچنین هنگامی که از micro SD  استفاده نشود می‌توان از پین ۱۲ نیز استفاده نمود).این شیلد را می‌توان به آردوینو‌هایی که از پردازنده mega328 استفاده می‌کنند  و همچنین آردوینو‌های سری مگا بدون هیج لحیم کاری متصل کنید متصل نمود.

Specifications:
Screen Size : 2.4 inch
Resolution : 240 x 320
LCD Color : 65k
Interface : 8080 8 data bit with 4 control bits
Touchscreen : 4 Wire Resistive Touchscreen

 

اتصالات:

این شیلد برای آردوینو UNO و MEGA2560 ساخته شده است و شما میتوانید با قرار دادن شیلد روی برد آردوینوی خود تمامی اتصالات را انجام دهید و نیازی به سیم کشی نداشته باشید.

66666تتتتت

 

توضیحات

ما در این پروژه سعی کردیم طرح یک ساعت مچی را بر روی lcd tft2.4  توسط برد آردوینو انمایش دهیم.

نحوه کار این پروژه بدین صورت است که پس از تکمیل این پروژه  یک ساعت زیبا بر روی نمایشگر 2.4 اینچی ظاهر میگردد. در این پروژه  به هنگام پروگرم کردن تنظیم ساعت به صورت خودکار با ساعت روی کامپیوتر شما تطبیق میگردد اما اگر تغذیه ی مدار قطع شود ساعت از تنظیم خارج میگردد و شما باید از اول پروگرم کنید.

 

ییی

فیلم راه اندازی :

توضیحات بیشتر به همراه نحوه عملکرد پروژه را میتوانید در ویدئوی زیر مشاهده کنید:

کد برنامه:

#include <SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h>

#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4

// Agar warna mudah dimengerti (Human Readable color):
#define TFT_BLACK  0x0000
#define TFT_BLUE  0x001F
#define TFT_RED   0xF800
#define TFT_GREEN  0x07E0
#define TFT_CYAN  0x07FF
#define TFT_MAGENTA 0xF81F
#define TFT_YELLOW 0xFFE0
#define TFT_WHITE  0xFFFF
#define TFT_GREY  0x5AEB

Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);

float sx = 0, sy = 1, mx = 1, my = 0, hx = -1, hy = 0;  // Saved H, M, S x & y multipliers
float sdeg = 0, mdeg = 0, hdeg = 0;
uint16_t osx = 120, osy = 120, omx = 120, omy = 120, ohx = 120, ohy = 120; // Saved H, M, S x & y coords
int16_t x0 = 0, x1 = 0, yy0 = 0, yy1 = 0, x00 = 0, yy00 = 0;
uint32_t targetTime = 0;          // for next 1 second timeout

uint16_t xpos; // x posisi jam
uint8_t conv2d(const char* p) {
 uint8_t v = 0;
 if ('0' <= *p && *p <= '9')
  v = *p - '0';
 return 10 * v + *++p - '0';
}
uint8_t hh = conv2d(__TIME__), mm = conv2d(__TIME__ + 3), ss = conv2d(__TIME__ + 6); // mengambil data waktu dari jam Compile-Upload
boolean initial = 1;
char d;
void setup(void) {
 tft.reset(); //perlu saat menggunakan lib.SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h
 tft.begin(0x9341); //perlu address ini saat menggunakan lib.SPFD5408_Adafruit_TFTLCD.h
 tft.setRotation(1);

 tft.setTextColor(TFT_WHITE);//warna text
 tft.fillScreen(TFT_BLACK);//warna latar

 // Draw clock face
 xpos = tft.width() / 2; // mencari titik koordinat tengah LCD
 tft.drawCircle(xpos, 120, 125, TFT_YELLOW);
 tft.fillCircle(xpos, 120, 118, TFT_BLUE); //warna lingkaran luar
 tft.fillCircle(xpos, 120, 110, TFT_BLACK); //warna jam bagian dalam
 for (int a=95; a<104; a++){
 tft.drawCircle(xpos, 120, a, TFT_GREEN);} //warna lingkaran luar II

 

 // Draw 12 lines
 for (int i = 0; i < 360; i += 30) {
  sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
  sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
  x0 = sx * 114 + xpos;
  yy0 = sy * 114 + 120;
  x1 = sx * 100 + xpos;
  yy1 = sy * 100 + 120;

  tft.drawLine(x0, yy0, x1, yy1, TFT_YELLOW);//garis penanda angka jam
 }

 // Draw 60 dots
 for (int i = 0; i < 360; i += 6) {
  sx = cos((i - 90) * 0.0174532925);
  sy = sin((i - 90) * 0.0174532925);
  x0 = sx * 102 + xpos;
  yy0 = sy * 102 + 120;
  x00 = sx * 92 + xpos;
  yy00 = sy * 92 + 120;
  // Draw minute markers
  tft.drawPixel(x0, yy0, TFT_GREEN); //titik penanda menit
  tft.drawLine(x0, yy0, x00, yy00, TFT_BLACK);//garis penanda menit
  tft.drawLine(x0+1, yy0+1, x00+1, yy00+1, TFT_BLACK);//garis penanda menit

  // Draw main quadrant dots
  if (i == 0 || i == 180) tft.fillCircle(x0, yy0, 2, TFT_WHITE); //penanda 12 dan 6
  if (i == 90 || i == 270) tft.fillCircle(x0, yy0, 2, TFT_WHITE); //penanda 3 dan 9
 }

 tft.fillCircle(xpos, 121, 3, TFT_WHITE);
 targetTime = millis() + 1000;
}

void loop() {
 if (targetTime < millis()) {
  targetTime = millis() + 1000;
  ss++;       // Advance second
  if (ss == 60) {
   ss = 0;
   mm++;      // Advance minute
   if (mm > 59) {
    mm = 0;
    hh++;     // Advance hour
    if (hh > 23) {
     hh = 0;
    }
   }
  }

  // Pre-compute hand degrees, x & y coords for a fast screen update
  sdeg = ss * 6;           // 0-59 -> 0-354
  mdeg = mm * 6 + sdeg * 0.01666667; // 0-59 -> 0-360 - includes seconds, but these increments are not used
  hdeg = hh * 30 + mdeg * 0.0833333; // 0-11 -> 0-360 - includes minutes and seconds, but these increments are not used
  hx = cos((hdeg - 90) * 0.0174532925);
  hy = sin((hdeg - 90) * 0.0174532925);
  mx = cos((mdeg - 90) * 0.0174532925);
  my = sin((mdeg - 90) * 0.0174532925);
  sx = cos((sdeg - 90) * 0.0174532925);
  sy = sin((sdeg - 90) * 0.0174532925);

  if (ss == 0 || initial) {
   initial = 0;
   // Erase hour and minute hand positions every minute
   tft.drawLine(ohx, ohy, xpos, 121, TFT_BLACK);
   ohx = hx * 62 + xpos + 1;
   ohy = hy * 62 + 121;
   tft.drawLine(omx, omy, xpos, 121, TFT_BLACK);
   omx = mx * 84 + xpos;
   omy = my * 84 + 121;
  }

  // Redraw new hand positions, hour and minute hands not erased here to avoid flicker
  tft.drawLine(osx, osy, xpos, 121, TFT_BLACK);
  osx = sx * 90 + xpos + 1;
  osy = sy * 90 + 121;
  tft.drawLine(osx, osy, xpos, 121, TFT_RED);
  tft.drawLine(ohx, ohy, xpos, 121, TFT_CYAN);
  tft.drawLine(omx, omy, xpos, 121, TFT_WHITE);
  tft.drawLine(osx, osy, xpos, 121, TFT_RED);
  tft.fillCircle(xpos, 121, 3, TFT_RED);

 tft.setCursor(xpos-40, 45);
 tft.setTextSize(2);
 tft.print(" ECA");
 
 // Draw MINI clock face "SECOND"
 tft.drawCircle(xpos, 155, 20, TFT_YELLOW);
 tft.drawCircle(xpos, 155, 18, TFT_BLUE);
 tft.drawCircle(xpos, 155, 17, TFT_CYAN);
 tft.drawCircle(xpos, 155, 16, TFT_CYAN);
 tft.fillRect(xpos-10, 149,22,15,TFT_BLACK); //erase
 if(ss<10){tft.setCursor(xpos-10, 149); tft.setTextSize(2);
 tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+2, 149);}
 else{
 tft.setCursor(xpos-10, 149);}
 tft.setTextSize(2);
 tft.print(ss);
 
 // Draw MINI clock face "Minutes"
 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 20, TFT_YELLOW);
 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 18, TFT_BLUE);
 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 17, TFT_CYAN);
 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 16, TFT_CYAN);
 tft.fillRect(xpos+25, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase
 if(mm<10){tft.setCursor(xpos+25, 111); tft.setTextSize(2);
 tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+37, 111);}
 else{
 tft.setCursor(xpos+25, 111);}
 tft.println(mm);
 
 // Draw MINI clock face "Hour"
 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 20, TFT_YELLOW);
 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 18, TFT_BLUE);
 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 17, TFT_CYAN);
 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 16, TFT_CYAN);
 tft.fillRect(xpos-45, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase
 if(hh<10){tft.setCursor(xpos-45, 111); tft.setTextSize(2);
 tft.print('0'); tft.setCursor(xpos-33, 111);}
 else{
 tft.setCursor(xpos-45, 111);}
 tft.setTextSize(2);
 tft.print(hh);
 //tft.setCursor(xpos-65, 111);
 //tft.println(':');

 if (hh>=0 && hh<12) d='A'; else {d='P';}
 tft.drawRoundRect(xpos-14,72,29,21,5,TFT_CYAN);
 tft.fillRect(xpos-11, 75,23,15,TFT_BLACK); //erase
 tft.setCursor(xpos-11, 75);
 tft.setTextSize(2);
 tft.print(d);
 tft.println('M');
 }
}

کتابخانه مورد استفاده در این برنامه SPFD5408_Adafruit_TFTLCD  میباشد.

https://github.com/sadika9/TFTLCD-SPFD5408/archive/master.zip

https://github.com/JoaoLopesF/SPFD5408/archive/master.zip

جهت اضافه کردن کتابخانه در آردوینو از آموزش زیر استفاده کنید :

.

توضیحات برنامه:

در این پروژه رنگ هایی وجود داره که نحوه تعریف کردن هر کدوم در برنامه به صورت زیر است:

#define TFT_BLACK  0x0000
#define TFT_BLUE  0x001F
#define TFT_RED   0xF800
#define TFT_GREEN  0x07E0
#define TFT_CYAN  0x07FF
#define TFT_MAGENTA 0xF81F
#define TFT_YELLOW 0xFFE0
#define TFT_WHITE  0xFFFF
#define TFT_GREY  0x5AEB

ما در این بخش نام هگزای رنگ هامونو رو قرار دادیم چون باید نوع نوشتار جوری باشه که برنامه بفهمه منظور ما چیه
بعد از نوشتن این بخش به میکرو دستور دادیم که هر جا مثلا رنگ قرمز رو دیدی منظور ما  0xF800 است.
در قسمت بعدی ما میتونیم رنگ نوشته های  رو صفحه رو تغیر بدیم ، با تغیر رنگ زیر میتونید رنگ دلخواهتون رو انتخاب کنید

tft.setTextColor(TFT_WHITE);

 

در قسمت بعدی شما میتوانید رنگ بک گراند یا همون رنگ حاشیه های روی ال سی دی رو تغیر بدید

 tft.fillScreen(TFT_BLACK);

و اما با تغیر رنگ های زیر میتوانید دایره های بزرگ روی ساعت را تغیر بدید

tft.drawCircle(xpos, 120, 125, TFT_YELLOW);

 tft.fillCircle(xpos, 120, 118, TFT_BLUE);

 tft.fillCircle(xpos, 120, 110, TFT_BLACK);

 for (int a=95; a<104; a++){

 tft.drawCircle(xpos, 120, a, TFT_GREEN);}

 

در قسمت بعدی میتوانید با تغیر کلمه ی ECA  به کلمات دیگر و یا اسم خود، برای تغیر تکست از روی ساعت استفاده کنید.

 tft.setCursor(xpos-40, 45);

 tft.setTextSize(2);

 tft.print(" ECA");

در قسمت بعدی میتوانید اندازه و رنگ دایره های کوچک ثانیه را تغیر بدهید

 // Draw MINI clock face "SECOND"

 tft.drawCircle(xpos, 155, 20, TFT_YELLOW);

 tft.drawCircle(xpos, 155, 18, TFT_BLUE);

 tft.drawCircle(xpos, 155, 17, TFT_CYAN);

 tft.drawCircle(xpos, 155, 16, TFT_CYAN);

 tft.fillRect(xpos-10, 149,22,15,TFT_BLACK); //erase

 if(ss<10){tft.setCursor(xpos-10, 149); tft.setTextSize(2);

 tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+2, 149);}

 else{

 tft.setCursor(xpos-10, 149);}

 tft.setTextSize(2);

 tft.print(ss);

در قسمت بعدی میتوانید اندازه و رنگ دایره های کوچک دقیقه را تغیر بدهید

// Draw MINI clock face "Minutes"

 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 20, TFT_YELLOW);

 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 18, TFT_BLUE);

 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 17, TFT_CYAN);

 tft.drawCircle(xpos+35, 117, 16, TFT_CYAN);

 tft.fillRect(xpos+25, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase

 if(mm<10){tft.setCursor(xpos+25, 111); tft.setTextSize(2);

 tft.print('0'); tft.setCursor(xpos+37, 111);}

 else{

 tft.setCursor(xpos+25, 111);}

 tft.println(mm);

 

در قسمت بعدی میتوانید اندازه و رنگ دایره های کوچک ساعت را تغیر بدهید

 

// Draw MINI clock face "Hour"

 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 20, TFT_YELLOW);

 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 18, TFT_BLUE);

 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 17, TFT_CYAN);

 tft.drawCircle(xpos-35, 117, 16, TFT_CYAN);

 tft.fillRect(xpos-45, 111,22,15,TFT_BLACK); //erase

 if(hh<10){tft.setCursor(xpos-45, 111); tft.setTextSize(2);

 tft.print('0'); tft.setCursor(xpos-33, 111);}

 else{

 tft.setCursor(xpos-45, 111);}

 tft.setTextSize(2);

 tft.print(hh);

و این قسمت برای تغیر اندازه و رنگ PM و AM  ساعت استفاده میشود

if (hh>=0 && hh<12) d='A'; else {d='P';}

 tft.drawRoundRect(xpos-14,72,29,21,5,TFT_CYAN);

 tft.fillRect(xpos-11, 75,23,15,TFT_BLACK); //erase

 tft.setCursor(xpos-11, 75);

 tft.setTextSize(2);

 tft.print(d);

 tft.println('M');

 

 

 

نوشته های مشابه

8 دیدگاه

 1. سلام
  اقا یک سوال دارم درباره الکترونیک هیچ نمیدونم و بلد نیستم
  این نمایشگر که با برد اردینو کار میکنه
  اگه برقش قطع بشه اطلاعات ریست و از اول میاد
  اگه از اول بیاد راه حلی داره

 2. سلام
  مk همه کارهایی رو گه گفتید انجام دادم ولی نشد
  صفحه نمایشگر سفید هست عکس العملی نداره

 3. با سلام من اين برد رو خريداري كردم و روي برذ آردوينو يونو نصب كردم و طبق دستورات فوق عمل كردم ولي صفحه نمايش ساعت رو مياره ولي بصورت نيم صفحه يعني دو تا نيم صفحه ايجاد ميكنه و تو اينترنت هر چي گشتم نتونستم راه حلي پيدا كنم اگر كسي بتونه راهنمايي كنه ممنون ميشم.

 4. با سلام از برنامه های خوبی که در این سایت می گذارید من یه برد اردینو uno دارم هر چی این برنامه رو روش اپلود میکنم صفحه سفید مشاهده میکنم اگر لطف کنید راهنماییم کنید باز هم ممنون

 5. سلام من کدو کپی کردم کامپایل که کردم گفت خط اولی که در مورد کتاب خانه است رو گفت ما همچین کدی رو نداریم مم حالا چیکار کنم آیا کدی که شما نوشتی اشتباه یا اشتباه از منه لطفا جواب بدید

 6. منم مشکل برعکس شدن صفحه ام رو دارم
  با چندتا کتابخونه هم چک کردم درست نشد کسی راه حلی نداره؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا