مطالب علمی

کنترل رله با پیامک توسط Sim800L

ارتباط از راه دور، يكي از قابليت هاي کلیدی و کاربردی براي طراحان الكترونيك به حساب مي آيد.حال آنکه يك مهندس طراح با افزودن برد راه انداز SIM800 به دستگاه طراحي شده خود اين قابليت حياتي را در اختيار مي گيرد. برد راه انداز SIM800 در حقيقت يك تلفن همراه هوشمند است كه فرمان هاي مختلف و متنوع دستگاه های طراحي شده را به درستي دريافت و ارسال مي نمايد و از سوي ديگر پاسخ های مربوطه را نيز از دستگاه يا كاربر انساني دريافت كرده و به دستگاههاي طراحي شده تحويل مي دهد.

PinOut ماژول Sim800L

618x258xoriginal

مشخصات ماژول Sim800L

Supply voltage: 3.8V – 4.2V
Recommended supply voltage: 4V
Power consumption:
sleep mode < 2.0mA
idle mode < 7.0mA
GSM transmission (avg): 350 mA
GSM transmission (peek): 2000mA
Module size: 25 x 23cm
Interface: UART (max. 2.8V) and AT commands
SIM card socket: microSIM (bottom side)
Supported frequencies: Quad Band (850 / 950 / 1800 /1900 MHz)
Antenna connector: IPX
Status signaling: LED
Working temperature range: -40 do + 85 ° C

برنامه کنترل رله با پیامک توسط Sim800L

/*
Project : sim900
Version : 
Date  : 11/17/2016
Author : reza babatabar
Company : 
Comments: 


Chip type        : ATmega16A
Program type      : Application
AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
Memory model      : Small
External RAM size    : 0
Data Stack size     : 256
*/
#include <mega16a.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>

char i=0;
char text_mode[]={"AT+CMGF=1\r"};
char cmgr[]={"AT+CMGR=\r"};
char cmgda[]= {'A','T','+','C','M','G','D','A','=','"','D','E','L',' ','A','L','L','"','\r'};
char at[]={"AT\r"};
char ATE0[]={"ATE0\r"};
char send_sms[]={'A','T','+','C','M','G','S','=','"','+','9','8','9','3','3','-','-','-','-','-','-','-','"','\r'};
char sms_ok[]={"sim800 was turned on"};
char ctrlz=0x1A;
char * pch;
char a;

#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<DOR)

// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 128
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];

#if RX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#else
unsigned int rx_wr_index=0,rx_rd_index=0;
#endif

#if RX_BUFFER_SIZE < 256
unsigned char rx_counter=0;
#else
unsigned int rx_counter=0;
#endif

// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;

// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
{
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
  {
  rx_buffer[rx_wr_index++]=data;
#if RX_BUFFER_SIZE == 256
  // special case for receiver buffer size=256
  if (++rx_counter == 0) rx_buffer_overflow=1;
#else
  if (rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
  if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
   {
   rx_counter=0;
   rx_buffer_overflow=1;
   }
#endif
  }
}

#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
#define _ALTERNATE_GETCHAR_
#pragma used+
char getchar(void)
{
char data;
while (rx_counter==0);
data=rx_buffer[rx_rd_index++];
#if RX_BUFFER_SIZE != 256
if (rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
#endif
#asm("cli")
--rx_counter;
#asm("sei")
return data;
}
#pragma used-
#endif

// USART Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE 24
char tx_buffer[TX_BUFFER_SIZE];

#if TX_BUFFER_SIZE <= 256
unsigned char tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
#else
unsigned int tx_wr_index=0,tx_rd_index=0;
#endif

#if TX_BUFFER_SIZE < 256
unsigned char tx_counter=0;
#else
unsigned int tx_counter=0;
#endif

// USART Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART_TXC] void usart_tx_isr(void)
{
if (tx_counter)
  {
  --tx_counter;
  UDR=tx_buffer[tx_rd_index++];
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
  if (tx_rd_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_rd_index=0;
#endif
  }
}

#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Write a character to the USART Transmitter buffer
#define _ALTERNATE_PUTCHAR_
#pragma used+
void putchar(char c)
{
while (tx_counter == TX_BUFFER_SIZE);
#asm("cli")
if (tx_counter || ((UCSRA & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
  {
  tx_buffer[tx_wr_index++]=c;
#if TX_BUFFER_SIZE != 256
  if (tx_wr_index == TX_BUFFER_SIZE) tx_wr_index=0;
#endif
  ++tx_counter;
  }
else
  UDR=c;
#asm("sei")
}
#pragma used-
#endif

// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>

void main(void)
{
// Declare your local variables here

// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In 
DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0);
// State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=P Bit0=P 
PORTA=(1<<PORTA7) | (1<<PORTA6) | (1<<PORTA5) | (1<<PORTA4) | (1<<PORTA3) | (1<<PORTA2) | (1<<PORTA1) | (1<<PORTA0);

// Port B initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=Out Bit0=Out 
DDRB=(0<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (1<<DDB1) | (1<<DDB0);
// State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=0 Bit0=0 
PORTB=(1<<PORTB7) | (1<<PORTB6) | (1<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB3) | (1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (0<<PORTB0);

// Port C initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=In Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out 
DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0);
// State: Bit7=0 Bit6=0 Bit5=0 Bit4=0 Bit3=P Bit2=0 Bit1=0 Bit0=0 
PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (1<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);

// Port D initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=Out Bit0=In 
DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (1<<DDD1) | (0<<DDD0);
// State: Bit7=P Bit6=P Bit5=P Bit4=P Bit3=P Bit2=P Bit1=0 Bit0=T 
PORTD=(1<<PORTD7) | (1<<PORTD6) | (1<<PORTD5) | (1<<PORTD4) | (1<<PORTD3) | (1<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);


// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=(0<<RXC) | (0<<TXC) | (0<<UDRE) | (0<<FE) | (0<<DOR) | (0<<UPE) | (0<<U2X) | (0<<MPCM);
UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (0<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
UCSRC=(1<<URSEL) | (0<<UMSEL) | (0<<UPM1) | (0<<UPM0) | (0<<USBS) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UCPOL);
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x67;

//analogue comparator power off to reduce power consumption
ACSR=(1<<ACD) | (0<<ACBG) | (0<<ACO) | (0<<ACI) | (0<<ACIE) | (0<<ACIC) | (0<<ACIS1) | (0<<ACIS0);
SFIOR=(0<<ACME);


//wait for initiallizing sim900
delay_ms(10000);

UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);
//checking serial connection
check:
 for ( i=0 ; i<=2 ; i++)
    {
    putchar(at[i]);
    }
    
    delay_ms(3000);
    
    pch=strstr(rx_buffer,"OK");  
    if(pch==0) goto check;
    PORTB.1=0;
    delay_ms(1000);
//echo off
for ( i=0 ; i<=4 ; i++)
    {
    putchar(ATE0[i]);
    }
    delay_ms(2000);
// delete receive buffer
for(i=0;i<=128;i++) {
rx_buffer[i]=0;
}  
// Global enable interrupts     
#asm("sei")
    pch=0;
    rx_wr_index=0;
// text mode sms
for ( i=0 ; i<=9 ; i++)
{
putchar(text_mode[i]);
}
    //checking ok
    while(pch==0) {
    pch=strstr(rx_buffer,"OK");  
    }
// delete receive buffer
for(i=0;i<=128;i++) {
rx_buffer[i]=0;
}
//send turning on sms


for ( i=0 ; i<=23 ; i++)
{
putchar(send_sms[i]);
}
delay_ms(1000);
for ( i=0 ; i<=20 ; i++)
{
putchar(sms_ok[i]);
}
putchar('\r');
putchar(ctrlz);
delay_ms(1000);

// delete receive buffer
for(i=0;i<=128;i++) {
rx_buffer[i]=0;
}  
pch=0;
rx_wr_index=0;
a=0;

//delete all messege  
   for ( i=0 ; i<=18 ; i++)
    {
    putchar(cmgda[i]);
    }
    i=0;
while (1) {

    rx_wr_index=0;
    
    if(a>=56){ //if a>='8'
    //delete all messege  
   for ( i=0 ; i<=18 ; i++)
    {
    putchar(cmgda[i]);
    }
    i=0;
    delay_ms(10000);
    } 
    
    pch=0;
    rx_wr_index=0;
   //waiting for +CMTI: from sim900
   while(pch==0) {
   pch=strstr(rx_buffer,"+CMTI:");  
   } 
   delay_ms(500);   
   
   //show messege request
   for ( i=0 ; i<=7 ; i++)
    {
    putchar(cmgr[i]);
    }
    putchar(pch[12]);
    putchar('\r');
    a=pch[12];
    
    pch=0;
    rx_wr_index=0;
    
    delay_ms(1500);
   
//    //checking ok
//    while(pch==0) {
//    pch=strstr(rx_buffer,"OK");  
//    }
//    pch=0;
        
     //checking on
     pch=strstr(rx_buffer,"#on");
     if(pch != 0){
     PORTB.0=1;
     pch=0;
     rx_wr_index=0;
     }
     //checking off
     pch=strstr(rx_buffer,"#off");
     if(pch != 0) {
     PORTB.0=0;
     pch=0;
     rx_wr_index=0;
     }
     
    
    // delete receive buffer
    for(i=0;i<=128;i++) {
    rx_buffer[i]=0;
    }
    pch=0;
       
     
}
}

شماتیک قسمت sim800

sim800

توضیحات برنامه :
ابتدا تنظیمات کد ویزارد رو به صورت زیر انجام میدیم:

yhy

سپس در برنامه اصلی هدر string رو اضافه میکنیم به همراه متغیر های مورد نیاز که جلوتر توضیح داده خواهند شد:

#include <mega16a.h>
#include <delay.h>
#include <string.h>

char i=0;
char text_mode[]={"AT+CMGF=1\r"};
char cmgr[]={"AT+CMGR=\r"};
char cmgda[]= {'A','T','+','C','M','G','D','A','=','"','D','E','L',' ','A','L','L','"','\r'};
char at[]={"AT\r"};
char ATE0[]={"ATE0\r"};
char send_sms[]={'A','T','+','C','M','G','S','=','"','+','9','8','9','3','3','-','-','-','-','-','-','-','"','\r'};
char sms_ok[]={"sim800 was turned on"};
char ctrlz=0x1A;
char * pch;
char a;

به کد های تولید شده کدویزارد دست نمیزنیم،به جز خط زیر که مربوط به یوزارته:

کد:
UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);

در این کد RXEN رو صفر میکنیم
سپس قبل حلقه while یه تاخیر 10 ثانیه ای قرار میدیم برای اینکه sim800 شبکه رو پیدا کنه(میتونید این زمان رو کمترش کنید) و سپس دوباره RXEN رو فعال میکنیم:

کد:
//wait for initiallizing sim900
delay_ms(10000);

UCSRB=(1<<RXCIE) | (1<<TXCIE) | (0<<UDRIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (0<<UCSZ2) | (0<<RXB8) | (0<<TXB8);

در کد زیر AT میفرستیم تا اینکه OK دریافت کنیم
توجه کنید sim800 به صورت auto baudrate می باشد یعنی اگر AT براش بفرستیم خودش تشخیص میده که با چه باد ریتی براش دیتا فرستادیم و با همون بادریت برامون دیتا میفرسته که اینجا بادریت رو 9600 تنظیم کردیم

//checking serial connection
check:
 for ( i=0 ; i<=2 ; i++)
    {
    putchar(at[i]);
    }
    
    delay_ms(3000);
    
    pch=strstr(rx_buffer,"OK");  
    if(pch==0) goto check;
    PORTB.1=0;
    delay_ms(1000);

نکته مهم در این کد استفاده از تابع strstr می باشد.به کمک این تابع شما میتونید در بافر دریافت دیتا دنبال رشته مورد نظرتون بگردید که اگر پیدا شد مقدار اشاره گر pch عددی غیر صفر خواهد شد
جلوتر در مورد این تابع توضیح بیشتری میدم.برای اطلاعات تکمیلی میتونید لینک های زیر رو هم ببینید

http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strstr/
https://www.tutorialspoint.com/c_sta…ion_strstr.htm

بعد از اینکه OK دریافت شد portb.1 صفر خواهد شد.

در خط زیر echo را خاموش میکنیم تا دیتاهایی که خودمون میفرستیم رو دیگه دریافت نکنیم:

کد:
//echo off
for ( i=0 ; i<=4 ; i++)
    {
    putchar(ATE0[i]);
    }
    delay_ms(2000);

با استفاده از خط زیر بافر دریافت را پاک میکنیم

کد:
// delete receive buffer
for(i=0;i<=128;i++) {
rx_buffer[i]=0;
}

با استفاده از کد زیر حالت پیامک را روی text mode قرارمیدهیم(دو حالت داریم pud و textmode که باید پیامک رو روی text mode تنظیم کنیم) و منتظر میمونیم تا OK دریافت کنیم:

کد:
// text mode sms
for ( i=0 ; i<=9 ; i++)
{
putchar(text_mode[i]);
}
    //checking ok
    while(pch==0) {
    pch=strstr(rx_buffer,"OK");  
    }

با استفاده از کد زیر پیامک sim800 was turned on رو به شماره ای که از قبل تعیین کردیم میفرستیم:

//send turning on sms


for ( i=0 ; i<=23 ; i++)
{
putchar(send_sms[i]);
}
delay_ms(1000);
for ( i=0 ; i<=20 ; i++)
{
putchar(sms_ok[i]);
}
putchar('\r');
putchar(ctrlz);
delay_ms(1000);

با استفاده از کد زیر پیامک های ذخیره شده در ماژول را پاک میکنیم:

//delete all messege  
   for ( i=0 ; i<=18 ; i++)
    {
    putchar(cmgda[i]);
    }
    i=0;

در کد زیر میاد میبینه که اگر تعداد پیام به 8 رسید کل پیام های ماژول رو پاک میکنه:

if(a>=56){ //if a>='8'
    //delete all messege

در کد زیر منتظر میمونه تا +CMTI از ماژول دریافت کنه که یعنی پیام جدید اومده

 //waiting for +CMTI: from sim900
   while(pch==0) {
   pch=strstr(rx_buffer,"+CMTI:");  
   }

فرمت کد دریافتی به صورت زیره:

+CMTI: "SM",1

که سیزدهمین کاراکتر شماره خونه ایه که پیام در اون ذخیره شده که یعنی pch[12] برابر شماره خونه پیامک دریافتی میشه
بنابر این میایم با کد زیر پیام اون خونه رو میخونیم(درواقع همون پیام جدید)

//show messege request
   for ( i=0 ; i<=7 ; i++)
    {
    putchar(cmgr[i]);
    }
    putchar(pch[12]);
    putchar('\r');
    a=pch[12];

با استفاده از کد زیر هم میاد بررسی میکنه که اگر on# اومد رله رو وصل و اگر off# اومد رله رو قطع میکنه

 //checking on
     pch=strstr(rx_buffer,"#on");
     if(pch != 0){
     PORTB.0=1;
     pch=0;
     rx_wr_index=0;
     }
     //checking off
     pch=strstr(rx_buffer,"#off");
     if(pch != 0) {
     PORTB.0=0;
     pch=0;
     rx_wr_index=0;
     }

کتابخانه آلتیوم ، شماتیک و فوت پرینت ماژول SIM800L

نویسنده :  سید رضا باباتبار

لینک موضوع در انجمن :  https://www.eca.ir/forums/thread77254.html

نوشته های مشابه

5 دیدگاه

 1. سلام من میخوام چند تا رله توسط سیمکارت راه اندازی کنم میشه اونم لطف کنید اموزش بدین هرکار میکنم یاد نمیگیرم

 2. سلام یه سوال داشتم در رابطه با توصیحات بخش آخر ( که سیزدهمین کاراکتر شماره خونه ایه که پیام در اون ذخیره شده که یعنی pch[12] برابر شماره خونه پیامک دریافتی میشه
  بنابر این میایم با کد زیر پیام اون خونه رو میخونیم(درواقع همون پیام جدید) ) ابنجا چرا pch[12] ؟ چون اگه بخوایم شماره خونه رو پیدا کنیم باید بنویسیم pch[13] میشه لطفا دلیلشو بگید؟

 3. سلام
  ضمن عرض ادب و احترام و تشکر از مطالب مفیدی که در اختیار علاقمندان قرار میدین
  ببخشید من یه مشکل بزرگ و اساسی دارم
  راستش من sim800L رو به atmega8a متصل کردم برای تغذیه از باطری لیتیوم 3.7 ولتی که با خازن 1000 میکروفاراد 10 ولتی موازی هست استفاده کردم و برای میکرو هم از کریستای خارجی 8 مگاهرتز با دو تا خازن 22 پیکوفاراد استفاده کردم و برای مانیتورینگ جواب برگشتی از ماژول از یه lcd 16*2 استفاده کردم برای کد نویسی هم از بسکام استفاده کردم
  من دستور AT رو که میفرستم جواب ok دریافت نمیکنم
  بنظرم تمام اصول رو رعایت کردم
  خواهش میکنم راهنماییم کنید

  1. سلام دوست عزیز ،برای مطرح کردن سوال و مشکل علمی که دارید ،میتونید به بخش انجمن مجموعه ECA مراجعه کرده و از نظرات و تجربیات اساتید عضو این انجمن استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا